next up previous
Next: Wykorzystanie CVS'a Up: Web based database backup Previous: Wykorzystanie sourceforge.net

Wykorzystanie Maven'a

Wygenerowanie struktury katalogów Ľródeł, testami oraz dokumentacji, a także wygenerowania strony głównej naszego projektu użyli¶my narzędzia Maven. Strona projektu znajduje się pod adresem
	http://jdbdump.sourceforge.netWiktor Kolodziej 2006-01-12